Sơ đồ tầng và mặt bằng căn hộ ParcSpring

Mặt bằng Block A

Mặt bằng  Block  A

Mặt bằng Block A

Căn hộ 01 block A, parcspring

Căn hộ 01 block A

Căn hộ 02 block A, parcspring

Căn hộ 02 block A

Căn hộ 03/04/05 block A, can ho parcspring quan 2

Căn hộ 03/04/05 block A

Căn hộ 06 block A, căn ho 06 parcspring

Căn hộ 06 block A

Căn hộ 07 block A, căn hộ parcspring

Căn hộ 07 block A

Căn hộ 08 block A, can 08

Căn hộ 08 block A

Mặt bằng Block B

Mat bang Block b parcspring

Mặt bằng lock B

can 01, 04 Block b

Căn hộ 01 và 04

can 02,03 Block b

Căn hộ 02 và 03

can 05, 08 Block b

Căn hộ 05 và 08

can 06, 07 Block b

Căn hộ 06/07 block B

 


Mặt bằng Block C:

Nhấn vào đây

Mặt bằng Block C
TẦNG TRỆTtang tretTẦNG 1 ĐẾN TẦNG 17tang 1 den tang 17